Contact the Åland Art Museum

Address:  Storagatan 1, Mariehamn, Åland

Postal address: Ålands landskapsregering, Ålands konstmuseum, PB 1060, AX-22111 Mariehamn

Telephone: +358 (0) 18-25426

Email: info[at]museum.ax

 

Susanne Procopé Ilmonen

Susanne Procopé Ilmonen

Art Curator

Responsible for the Åland Art Museum and for the art collection

Telefon:

+358 (0)18 25415

Mail:

susanne.procope[at]regeringen.ax
Heidi Berthén

Heidi Berthén

Art Curator (temp)

Responsible for the Åland Art Museum and for the art collection

Telefon:

+358 (0)18 25439

Mail:

heidi.berthen[at]regeringen.ax
Pia-Maria Norrmén

Pia-Maria Norrmén

Exhibitions assistent (temp)

Exhibition work

Telefon:

+358 (0)18 25416

Mail:

pia-maria.norrmen[at]regeringen.ax
Julia Ahlqvist

Julia Ahlqvist

Information/reception

Cultural History Museum of Åland, Åland Art Museum

Telefon:

+358 (0)18 25431

Mail:

julia.ahlqvist[at]regeringen.ax
Geir Henriksen

Geir Henriksen

Museum guide

Cultural History Museum of Åland, Åland Art Museum

Telefon:

+358 (0)18 25426

Mail:

geir.henriksen[at]regeringen.ax
Monica Andersson

Monica Andersson

Museum host

Cultural History Museum of Åland, Åland Art Museum

Telefon:

+358 (0)18 25426

Mail:

monica.andersson[at]regeringen.ax
Hanna Leppälä

Hanna Leppälä

Museum guide

Cultural History Museum of Åland, Åland Art Museum

Telefon:

+358 (0)18 25426

Mail:

hanna.leppala[at]regeringen.ax

 

  • Ålands landskapsregering