Contact the Åland Art Museum

Address:  Storagatan 1, Mariehamn, Åland

Postal address: Strandgatan 29, library building (entrance from Styrmansgatan)

Telephone: +358 (0) 18-25426

Email: info[at]museum.ax

 

Susanne Procopé Ilmonen

Susanne Procopé Ilmonen

Art Curator

Responsible for the Åland Art Museum and for the art collection

Telefon:

+358 (0)18 25415

Mail:

susanne.procope[at]regeringen.ax
Heidi Berthén

Heidi Berthén

Art Curator (temp)

Responsible for the Åland Art Museum and for the art collection

Telefon:

+358 (0)18 25439

Mail:

heidi.berthen[at]regeringen.ax
Pia-Maria Norrmén

Pia-Maria Norrmén

Exhibitions assistent (temp)

Exhibition work

Telefon:

+358 (0)18 25416

Mail:

pia-maria.norrmen[at]regeringen.ax
Mona Wennerström

Mona Wennerström

Museum host

Ålands kulturhistoriska museum, Ålands konstmuseum

Telefon:

-

Mobil:

-

Mail:

mona.wennerstrom[at]regeringen.ax
Monica Andersson

Monica Andersson

Museum host

Ålands kulturhistoriska museum, Ålands konstmuseum

Telefon:

-

Mobil:

-

Mail:

monica.andersson[at]regeringen.ax
Tuula Taparsela

Tuula Taparsela

Museum host

Åland Art Museum

Mail:

tuula.taparsela[at]regeringen.ax