Contact us

Visiting address: Storagatan 1, Mariehamn, Åland

Postal address: Ålands landskapsregering, Ålands konstmuseum, PB 1060, AX-22111 Mariehamn

Phone: + 358 (0) 18-25426

E-mail: info[at]museum.ax

Konstintendent

Susanne Procopé Ilmonen

Responsible for the Åland Art Museum and the art collection

+358 (0)18 25415
susanne.procope[at]regeringen.ax

Vik. Konstintendent

Heidi Berthén

Responsible for the Åland Art Museum and the art collection

+358 (0)18 25439
heidi.berthen[at]regeringen.ax

Vik. Exhibition Assistant

Pia-Maria Norrmén

Exhibitions

+358 (0)18 25416
pia-maria.norrmen[at]regeringen.ax

Museum Guide

Geir Henriksen

Ålands kulturhistoriska museum, Ålands konstmuseum

+358 (0)18 25426
geir.henriksen[at]regeringen.ax

Museum host

Monica Andersson

Ålands kulturhistoriska museum, Ålands konstmuseum

+358 (0)18 25426
monica.andersson[at]regeringen.ax

Museum Guide

Hanna Leppälä

Ålands kulturhistoriska museum, Ålands konstmuseum

+358 (0)18 25426
hanna.leppala[at]regeringen.ax

Educator

Katarina Damm

Ålands kulturhistoriska museum, Ålands konstmuseum

+358 (0)18 25424
katarina.damm[at]regeringen.ax

X